poniedziałek, 7 października 2013

Trzydziesta trzecia sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie.

Dnia 28 września 2013 roku odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie.
W trakcie jej trwania przedstawiono informację o wykonaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżów za I półrocze 2013 roku oraz rozpatrywano następujące projekty uchwał:

  1. W sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzyżów.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 17 za, 3 przeciw, 1 wstrzymał się.
Na mocy tej uchwały w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzyżów wprowadza się opłatę za świadczenia wykraczające poza wymiar 5 godzin dziennie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wyżej wymieniona opłata ma wynosić 1 zł za 1 godzinę zajęć.
  1. W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Strzyżowa.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 17 za, 4 wstrzymało się.
Na mocy powyższej uchwały skargę uznaje się za bezzasadną.
  1. Zmieniająca uchwałę Nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Strzyżów do partnerstwa w realizacji projektu pod nazwą „Kreatywny nauczyciel” w ramach konkursu 15/POKL/9.4/2009 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowana kadra systemu oświaty , priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 21 za.
Do udziału w kursach i szkoleniach oddelegowanych zostało czterech dyrektorów szkół z terenu Gminy Strzyżów.
  1. W sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 14 za, 4 przeciw, 3 wstrzymało się.
Przyjęcie powyższej uchwały powoduje zwiększenie zadłużenia Gminy Strzyżów. Z kredytu długoterminowego w kwocie 6.795.830,54 zł mają zostać spłacone wcześniej zaciągnięte kredyty w kwocie 4.763.686,55 zł oraz ma zostać sfinansowany deficyt budżetowy w kwocie 2.032.143,99 zł. Kredyt będzie spłacany z dochodów własnych gminy, w szczególności z podatków od NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, CIT oraz PIT.
Spłatą powyższego kredytu będą obciążone budżety czterech kolejnych kadencji rad miejskich. Natomiast spłata kredytu ma zostać rozpoczęta dopiero w roku 2015 i ma potrwać 15 lat.
Ocena dla przyjętej uchwały może być tylko jedna. Jest ona niczym innym jak tzw. rolowaniem długu z jednoczesnym jego zwiększeniem. Dzieje się to w sytuacji spadających dochodów własnych gminy, co przekłada się na pogorszenie kondycji finansowej, pogłębione realizacją wydatków m.in. na rewitalizację Rynku (ok. 7.7 mln) oraz na drogę wraz z lampami hybrydowymi na Osiedlu Ratośniówki II (ok. 2,5 mln). Natomiast zaplanowanie rozpoczęcia spłaty nowo zaciągniętego kredytu dopiero na rok 2015 pozwoli na uzyskanie pewnego luzu finansowego w roku 2014, który zostanie zapewne skonsumowany jeszcze w roku 2014, który to rok jest rokiem wyborczym.
Opierając się na informacji zawartej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Strzyżów na lata 2013 – 2029, łatwo możemy sobie obliczyć, że zadłużenie naszej gminy wynosi 18.693.543,00 zł co stanowi 28,38 % do dochodów ogółem w kwocie 65.868.721,76 zł.
  1. Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/265/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na 2013 rok.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 16 za, 5 wstrzymało się.


  1. Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/266/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżów na lata 2013 - 2029.

Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 15 za, 6 wstrzymało się.

Autor: Grzegorz Baran 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz