środa, 13 listopada 2013

Trzydziesta czwarta sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

Dnia 31 października 2013 roku odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie. W trakcie jej trwania zostały przedstawione następujące informacje:
 • na temat aktualnego stanu bezrobocia na terenie Gminy Strzyżów oraz form jego zwalczania przez Dyrektora PUP w Strzyżowie;
 • o oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej;
 • o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012 – 2013.
W trakcie jej trwania rozpatrywano następujące projekty uchwał:
 1. Zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Strzyżowie nr XXV/250/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzyżów.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 20 Radnych: 20 za.
Zmiany przyjęte powyższą uchwałą zwiększają częstotliwość wywozu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych i biodegradowalnych.
Dla domów jednorodzinnych:
 • papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – DWA RAZY W MIESIĄCU lub we własnym zakresie do punktu zbiórki w godzinach jego otwarcia;
 • ODPADY BIODEGRADOWALNE w miesiącach V - IX DWA RAZY NA MIESIĄC, natomiast w pozostałych miesiącach raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem lub we własnym zakresie;
 • POPIOŁY w miesiącach X - IV co miesiąc zgodnie z harmonogramem.
Dla zabudowy wielorodzinnej:
 • ODPADY BIODEGRADOWALNE w miesiącach V - X CO NAJMNIEJ DWA RAZY NA MIESIĄC, w miesiącach XI - IV RAZ NA MIESIĄC zgodnie z harmonogramem lub w miarę napełniania pojemników.
 1. W sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzyżów.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 21 za.
Przyjęcie powyższej uchwały spowoduje obniżenie tzw. opłaty śmieciowej z 5 zł na 4 zł dla gospodarstw domowych selektywnie zbierających odpady, liczących sześć i więcej osób. Gospodarstwa domowe chcące skorzystać z nowej, niższej stawki będą musiały podpisać nowe deklaracje śmieciowe. Dla gospodarstw domowych liczących do pięciu osób stawka pozostaje na dotychczasowym poziomie tj. 5 zł od mieszkańca.
 1. W sprawie przystąpienia do realizacji programu „TY TEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ ORŁEM” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 20 Radnych: 20 za.
Program będzie realizowany w SP Nr 1 im. Orła Białego w Strzyżowie. W jego ramach będą prowadzone zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas IV – VI oraz zostaną zakupiony pomoce naukowe i sprzęt komputerowy. Koszt całego projektu wyniesie 129.047,41 zł, przy czym Gmina Strzyżów nie poniesie żadnych pieniężnych kosztów.
 1. W sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Strzyżów Programu „Karta Rodzinna 3+”.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 20 Radnych: 20 za.
Realizatorem programu będzie CSTiR we współpracy z DK „Sokół”. Ma on na celu wsparcie uczestnictwa rodzin wielodzietnych w życiu społeczno – kulturalnym. Wsparcie polegać ma na 50% zniżce na bilety i usługi CSTiR oraz wybrane filmy, imprezy i wydarzenia kulturalne organizowane przez DK „Sokół”. Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać w CSTiR.
 1. W sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie i utworzenia zakładu budżetowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 11 za, 1 przeciw, 9 wstrzymało się.
Na mocy przyjętej uchwały z dniem 30 listopada 2013 roku likwidacji ulega CSTiR jako jednostka budżetowa, a w jej miejsce zostaje powołany z dniem 1 grudnia 2013 roku CSTiR jako zakład budżetowy. Podstawowa różnica między jedną i drugą jednostką samorządową polega na tym, że w przypadku pierwszej dochody i wydatki CSTiR –u były dochodami i wydatkami budżetu gminy, natomiast w przypadku drugiej CSTiR prowadzi samodzielną gospodarkę finansową składającą się z dochodów własnych oraz ewentualnych dotacji przedmiotowych udzielanych przez gminę ale tylko do 50% wydatków zakładu.
 1. W sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzyżowie oraz zmiany statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 17 Radnych: 16 za, 1 wstrzymał się.
Przyjęcie powyższej uchwały powoduje wyłączenie Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie.
 1. Zmieniającej uchwałę nr XXIV/220/08 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grodzisko.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 18 Radnych: 18 za.
Przyjęcie zmian w powyższej uchwale pozwoli na ubieganie się gminie o dofinansowanie remontu budynku Domu Ludowego w Grodzisku.
 1. W sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej na terenie miasta Strzyżów.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 20 Radnych: 20 za.
Przyjęta uchwała dotyczy tzw. „MAŁEJ OBWODNICY”, a dokładniej odcinka od ul. Sanockiej do ul. 1 – go Maja. Długość nowo planowanej drogi wynosi 1,264 km. Uchwała o zaliczeniu do dróg gminnych pozwoli na finansowanie zadań inwestycyjnych na tej drodze ze środków gminnych.
 1. W sprawie zmiany uchwały nr XXVI/262/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania publicznego.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 19 Radnych: 19 za.
Przyjęta uchwała nie zmienia zapisanej wcześniej kwoty dofinansowania, która wynosi 75.222,10 zł a jedynie dokonuje jej podziału ze względu na finansowanie tego zadania z dwóch różnych programów. Pomoc finansowa dla Powiatu Strzyżowskiego została udzielona na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Grodzisko.
 1. Zmieniającej uchwałę nr XXVI/265/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na 2013 rok.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 19 Radnych: 17 za, 2 wstrzymało się.

Zmiany w budżecie przyjęte w powyższej uchwale nie spowodowały zmian w planie dochodów i wydatków w skali całego budżetu, dlatego też z porządku obrad została wycofana uchwała dotycząca wieloletniej prognozy finansowej.
Autor: Grzegorz Baran

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz