niedziela, 15 grudnia 2013

Trzydziesta piąta sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie.

Dnia 28 listopada 2013 roku odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie. Odbyła się ona w siedzibie Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej ul. Rynek 15, (Czarna Sień - Calwados).
W trakcie jej trwania rozpatrywano następujące projekty uchwał:


 1. W sprawie wyrażenia zgody na włączenie gruntów położonych na terenie miasta Strzyżowa do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK Mielec.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 20 za, 1 wstrzymał się.
W przypadku tej bodaj jednej z najważniejszych uchwał podejmowanych przez Radę Miejską w okresie ostatnich lat, można napisać na pewno jedno: W KOŃCU. Od roku 2008 zgłoszone zostały przez Radnych Forum Obywatelskiego, aż trzy wnioski w tej sprawie i dwa projekty uchwał. Żadne z nich nie został przyjęty do dalszego procedowania. Moim zdaniem spotykały się one z nieuzasadnioną krytyką. Przyjęcie wyżej wymienionej uchwały stanowi wyrażenie woli ze strony Rady co jest pierwszym krokiem na długiej drodze starania się o utworzenie podstrefy sse w Strzyżowie.
 1. Zmieniającej uchwałę Nr XXIV/218/08 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobrzechów. Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 21 za.
Przyjęcie tej uchwały pozwoli Parafii w Dobrzechowie o ubieganie się o dofinansowanie projektu pn. „Remont i budowa miejsc parkingowych przy kościele parafialnym, budowa chodnika na cmentarzu w Dobrzechowie oraz budowa parkingu przy domu bł. Jana Pawła II w miejscowości Dobrzechów”. Zadanie ma być sfinansowane ze środków parafialnych i unijnych.
 1. W sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014 – 2020.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 21 za.
Powyższa uchwała powołuje do życia ważny dokument. Pozwoli on MGOPS w Strzyżowie na realizację bardziej szczegółowych programów i projektów skierowanych do mieszkańców naszej gminy, potrzebujących wsparcia.
 1. W sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzyżów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 19 Radnych: 18 za, 1 wstrzymał się.
Uchwała określająca zasady i zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi jest przyjmowana rokrocznie. Pozwala ona na wykonywanie zadań własnych gminy poprzez stowarzyszenia działające na terenie gminy w takich obszarach jak:
 • oświata i wychowanie;
 • kultura sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji;
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 1. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie na lata 2014 – 2018.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 20 Radnych: 20 za.
Wyżej wymieniony program będzie realizowany przez:
 • Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie;
 • Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie;
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzyżowie;
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzyżowie;
 • Świetlice środowiskowe;
 • Szkoły z terenu Gminy Strzyżów (pedagodzy szkolni, wychowawcy);
 • Służba zdrowia.
 1. W sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Strzyżów na lata 2014 – 2015.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 21 za.
Przyjęty do realizacji program będzie realizowany przez MGOPS w Strzyżowie ze środków przekazanych przez Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach projektu „Czas na aktywność w Gminie Strzyżów”. Przyjęcie programu jest jednym z warunków pozyskania zaplanowanych przez marszałka kwot w wysokości:
 • 292.041,00 zł w roku 2014;
 • 113.047,00 zł w roku 2015.
 1. W sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Międzygminnego „Wisłok”. Komentarz: w głosowaniu brało udział 20 Radnych: 20 za.
 2. W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 10 za, 3 przeciw, 8 wstrzymało się.
Na mocy tej uchwały Gmina jako właściciel działki nr 592/5 i 591/13, dokona zamiany na działkę o nr 591/14 będącą we własności osoby fizycznej Przyjęcie powyższej uchwały porządkuje własności gminy w przebiegu planowanego dalszego ciągu ul. bpa J. Pelczara (Osiedle Zawale).
 1. W sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla CSTiR w Strzyżowie na okres od 01 do 31 grudnia 2013 roku.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 20 Radnych: 15 za, 3 przeciw, 2 wstrzymało się.
Na mocy powyższej uchwały przyjęta została stawka dotacji w wysokości 134,00 zł do jednej godziny funkcjonowania CSTiR tylko w miesiącu grudniu 2013 roku. Ogólna kwota dotacji wyniosła 99.696,00 zł.
 1. W sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla CSTiR w Strzyżowie na 2014 roku.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 12 za, 3 przeciw, 6 wstrzymało się.
Podobnie jak w przypadku wcześniejszej uchwały Rada miejska ustaliła stawki dotacji dla poszczególnych składników majątkowych będących w zarządzie CSTiR w następujących wysokościach:
 • w obiekcie wiata z grilem przy ul. Kombatantów w Strzyżowie w wysokości 3,25 zł do jednej godziny jego funkcjonowania;
 • w obiekcie stadionu sportowego z bazą noclegową w Strzyżowie w wysokości 1,35 zł do jednej godziny jego funkcjonowania;
 • w obiekcie Regionalnego Integracyjnego Parku Sportu i Rekreacji w Strzyżowie z urządzeniami towarzyszącymi w wysokości 4,40 zł do jednej godziny jego funkcjonowania;
 • w obiekcie krytej pływalni w Strzyżowie w wysokości 148,00 zł do jednej godziny jego funkcjonowania.
Nadmienić należy, że łączna wysokość dotacji przedmiotowej ze strony samorządu dla CSTiR nie może przekroczyć 50 % kosztów jego funkcjonowania.
 1. Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/265/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na 2013 rok.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 17 za, 4 wstrzymało się.
 1. Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/266/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżów na lata 2013 - 2029.

Komentarz: w głosowaniu brało udział 20 Radnych: 14 za, 6 wstrzymało się.

Autor: Grzegorz Baran

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz