poniedziałek, 13 stycznia 2014

Trzydziesta szósta sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

Dnia 30 grudnia 2013 roku odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie.

W trakcie jej trwania rozpatrywano następujące projekty uchwał:

 1. Zmieniającą uchwałę Nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka w Strzyżowie.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 18 Radnych: 18 za.
Przyjęcie powyższej uchwały podyktowane jest zmianą dotychczasowej siedziby Muzeum, którą do tej pory był Dwór Dydyńskich przy ul. Modrzewiowej 1A, na budynek przy ul. Łukasiewicza 10 (naprzeciw Komendy Powiatowej Policji).
 1. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Rzeszów.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 18 Radnych: 17 za, 1 wstrzymał się.
Podobnie jak w latach poprzednich przyjmowana jest uchwała, która zabezpiecza środki finansowe na świadczenie usług dla osób dowiezionych z terenu naszej gminy do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie. Na rok 2014 przeznaczono kwotę w wysokości 6.000,00 zł, która wydatkowana będzie ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 1. W sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Domaradz.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 18 Radnych: 18 za.
Porozumienie przyjęte poprzez zapisy powyższej uchwały pozwolą Gminie Strzyżów na wywiązanie się z obowiązku pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka zamieszkałego na terenie naszej gminy a uczęszczającego do przedszkola w Domaradzu.
 1. W sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Strzyżów na rok 2014.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 18 Radnych: 17 za, 1 wstrzymał się.
Przyjęcie powyższego programu wynika z zapisów dwóch ustaw: ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Celem wyżej wymienionego programu jest m.in.:
 • Kreowanie lokalnej polityki rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • Kontrola lokalnego rynku napojów alkoholowych;
 • Promocja zdrowego stylu życia;
 • Wspieranie realizacji szkolnych i środowiskowych imprez;
 • Stwarzanie alternatywnych, ciekawszych możliwości spędzania czasu wolnego przez młodzież.
Organizatorzy imprez, którymi mogą być osoby fizyczne oraz instytucje i organizacje, realizujące wyżej wymienione cele programu, mogą ubiegać się o ich dofinansowanie ze środków programu. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Strzyżowa.
 1. W sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Strzyżowie na 2014 rok.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 18 Radnych: 18 za.
 1. W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów naliczania podatku rolnego na 2014 rok.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 18 Radnych: 18 za.
Na wniosek Komisji Infrastruktury, Wsi i Rolnictwa została obniżona kwota średniej ceny skupu żyta z 69,28 zł na 60,00 zł. Tym samym stawka podatku rolnego dla posiadaczy gospodarstwa rolnego na rok 2014 wyniesie 150,00 zł za 1 ha przeliczeniowy, natomiast stawka podatku rolnego dla posiadaczy użytków rolnych poniżej 1 ha wyniesie 300,00 zł za 1 ha fizyczny. W roku 2013 odpowiednio były to kwoty 162,50 zł i 325,00 zł.
Od dwóch lat wnioskowałem o ustalenie na niższym poziomie ceny skupu żyta, co skutkowałoby ustaleniem niższego podatku rolnego. W swoich obliczeniach zastosowałem mechanizm pozwalający na znormalizowanie zmian ceny skupu żyta, co za każdym razem dawało mi niższe kwoty, niż te które proponował Pan Burmistrz. Jednak mój wniosek był dwukrotnie odrzucony na forum Rady.
 1. Zmieniającej uchwałę Nr XXXV/344/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla CSTiR w Strzyżowie na 2014 rok.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 18 Radnych: 14 za, 3 przeciw, 1 wstrzymał się.
Na poprzedniej sesji zostały ustalone stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla CSTiR, w tym obiektu stadionu sportowego wraz z bazą noclegową. Przyjmowana obecnie zmiana powoduje wykreślenie z zapisów uchwały bazy noclegowej. Spowodowane jest to prowadzeniem przez CSTiR działalności komercyjnej na tym obiekcie.
 1. W sprawie podwyższenia niektórych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli prowadzonych przez Gminę Strzyżów szkół i przedszkoli.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 17 Radnych: 13 za, 4 wstrzymało się.
Podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego na rok 2014 dotyczy 3 nauczycieli z przedszkola i szkoły, prowadzonych przez Gminę Strzyżów.
 1. Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/265/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na 2013 rok.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 18 Radnych: 11 za, 7 wstrzymało się.
 1. Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/266/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżów na lata 2013 - 2029.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 18 Radnych: 12 za, 6 wstrzymało się.
Dwie powyższe uchwały są ostatnimi uchwałami w roku 2013 dotyczącymi spraw budżetowych Miasta i Gminy Strzyżów.
Na sesji odczytałem także pismo podpisane przez radnych Forum Obywatelskiego dotyczące stanu prac, jakie podjął Urząd Miejski w Strzyżowie po złożeniu wniosku o włączenie Strzyżowa do mieleckiej SSE oraz informujące o możliwości uzyskania dofinansowania na uzbrojenie terenów.Autor: Grzegorz Baran

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz