poniedziałek, 10 lutego 2014

Trzydziesta siódma sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie.

Dnia 29 stycznia 2014 roku odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie.
W trakcie jej trwania rozpatrywano następujące projekty uchwał:
1. W sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 20 za, 1 wstrzymał się.
2. W sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2014 rok.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 21 za.

3. W sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 21 za.
Przyjęcie powyższej uchwały pozwoli mieszkańcom gminy na składanie deklaracji      w formie elektronicznej, do której złożenia wymagany jest bezpieczny podpis elektroniczny. Odpowiedni wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.strzyzow.pl w zakładce „Nowe zasady gospodarowania odpadami”. 

4. W sprawie likwidacji Związku Międzygminnego „Wisłok” z dniem 30 czerwca 2014 roku.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 20 Radnych: 18 za, 2 wstrzymało się.
Od dłuższego już czasu Związek Międzygminny „Wisłok”, do którego należała m.in. Gmina Strzyżów nie wykazywała większej aktywności w swoich działaniach statutowych, dlatego też na jednym z ostatnich posiedzeń Komisji Infrastruktury Wsi  i Rolnictwa postawiono wniosek o rezygnacji z członkowstwa w tym związku, a przyjęcie powyższej uchwały jest tylko realizacją wniosku komisji. 

5. W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 20 za, 1 wstrzymał się.
Uchwała ta jest konsekwencją przyjętego przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa       w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”. Gmina, uchwalając taki program, umożliwia wspieranie dzieci z rodzin potrzebujących takiego wsparcia, bez konieczności wydawania w tej sprawie decyzji administracyjnych, przyznających taki posiłek. Wystarczy, że dziecko wyrazi tylko chęć zjedzenia takiego posiłku, a dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje o tym fakcie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który to jest realizatorem całego programu. 

6. W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w zakresie dożywiania.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 20 za, 1 wstrzymał się.
Powyższa uchwała merytorycznie związana jest z uchwałą wcześniejszą. Określa ona minimum dochodowe, od którego przysługiwać będzie dzieciom i uczniom dożywianie, realizowane w ramach przyjętego programu „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”

7. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 20 za, 1 wstrzymał się.
Na mocy tej uchwały gmina udziela samorządowi wojewódzkiemu dotację celową     w kwocie 350.000,00 zł z przeznaczeniem na:
-       Budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w miejscowościach:
a.     Strzyżów w wysokości                        40.000,00 zł
b.     Godowa w wysokości                         140.000,00 zł
c.     Żyznów w wysokości                          100.000,00 zł
-       Budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowościach:
a.     Żarnowa w wysokości                        40.000,00 zł
b.     Dobrzechów w wysokości                  30.000,00 zł 

8. W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 20 za, 1 wstrzymał się.
Uchwała powyższa, podobnie jak uchwała wcześniejsza, dotyczy pomocy dla samorządu wojewódzkiego. Zmienia się jedynie jej forma. Na mocy tej uchwały Gmina Strzyżów zobowiązuje się opracować dokumentację techniczną, na podstawie której będą budowane nowe odcinki chodników przy drogach wojewódzkich:
-       Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowościach:
a.     Glinik Charzewski,
b.     Dobrzechów.
-       Nr 989 Strzyżów – Lutcza w miejscowości Żyznów. 

9. W sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK Mielec, gruntów położonych na terenie miasta Strzyżów.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 20 za, 1 wstrzymał się.
Końcem poprzedniego roku Rada przyjmowała już uchwałę o takim samym brzmieniu, była to Uchwała Nr XXXV/335/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 28 listopada 2013 r. Jednak w dniu dzisiejszym okazało się, że jedna wymienionych w poprzedniej uchwale działek leży w obszarze Natura 2000. Natomiast sześć kolejnych działek częściowo wykorzystywanych jest przez wysypisko i bez wcześniejszego ich podziału nie można ich wykorzystać jako terenu pod naszą podstrefę.
Reasumując można śmiało powiedzieć, że dotychczasowa opieszałość władz gminy w staraniach o strzyżowską podstrefę, zmusza nas do zmniejszenia obszaru potencjalnej podstrefy z 14,2367 ha do 11,0230 ha, czyli o 3,2137 ha. Gdyby odpowiednie procedury zostały odpowiednio wcześniej rozpoczęte, wtedy byłby czas na dokonanie czasochłonnego podziału potrzebnych działek oraz zakupu działek prywatnych, położonych w rejonie byłej Fabryki Maszyn, co pozwoliłoby na pełniejsze wykorzystanie potencjału tamtych terenów. 

10. Zmieniająca uchwałę Nr XXXV/336/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Dobrzechów.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 19 Radnych: 19 za.
Proponowana w powyższej uchwale zmiana polega tylko na zadośćuczynieniu wymogom formalnym, polegającym na podaniu kwoty, za którą będzie realizowane zadanie pn. „Remont i budowa miejsc parkingowych przy kościele parafialnym, budowa chodnika na cmentarzu w Dobrzechowie oraz budowa parkingu przy domu bł. Jana Pawła II w miejscowości Dobrzechów”. Zadanie to ma być w całości sfinansowane przez Parafię w Dobrzechowie ze środków parafialnych i unijnych. Całość projektu opiewa na kwotę 670.000,00 zł.

11. W sprawie budżetu Gminy Strzyżów na 2014 rok.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 12 za,1 przeciw, 8 wstrzymało się.
Przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2014 odbyło się ze sporym opóźnieniem. Powinno ono było się odbyć jeszcze w grudniu, aby gmina wchodząc w nowy rok budżetowy mogła dysponować gotowym dokumentem.
Procedowanie nad bardzo ważnym dokumentem, jakim jest budżet gminy, odbyło się w tym roku, moim zdaniem, z poważnymi uchybieniami formalnymi. Polegały one na niedostarczeniu w wymaganym terminie dokumentu, zawierającego 20 poprawek do budżetu, oraz na niedostarczeniu tego dokumentu wszystkim radnym. Dostali go tylko radni, którzy byli obecni na komisji finansowej, a nie wszyscy radni Rady Miejskiej są jej członkami.

12. W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżów na lata 2014 - 2030.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 12 za,1 przeciw, 8 wstrzymało się.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz