wtorek, 11 marca 2014

Trzydziesta ósma sesja rady miejskiej w Strzyżowie

Dnia 27 lutego 2014 roku odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie.
W trakcie jej trwania rozpatrywano następujące projekty uchwał:

1.      W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzyżów
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 18 za, 3 wstrzymało się.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to bardzo ważny dokument, będący wyrazem lokalnej polityki przestrzennej, prowadzonej przez naszą gminę. Nakreślone w nim kierunki zagospodarowania obszaru naszej gminy decydują o rozwoju gospodarczym Strzyżowa. Dlatego też wszelkie zmiany      w tym dokumencie mają bardzo duże znaczenie w wymiarze społeczno – gospodarczym.
Powyższa uchwała o zmianach studium jest bezpośrednio związana z kolejnymi trzema uchwałami, dotyczącymi sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dopiero po wprowadzeniu odpowiednich zmian w studium możliwe jest wprowadzenie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego.

2.      W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Strzyżowie. (Fabryka Maszyn)
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 20 za, 1 wstrzymał się.
Uchwała ta dotyczy terenu przeznaczonego na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK Mielec (Uchwała Nr XXXV/335/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 28 listopada 2013, Uchwała nr XXXVII/365/14 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 29 stycznia 2014), znajdującego się przy starej Fabryce Maszyn. Śmiało możemy stwierdzić, że powyższa uchwała, podobnie jak uchwała opisana w punkcie 4., jest pochodną i kontynuacją działań zainicjowanych przez radnych Forum Obywatelskiego jeszcze w 2008 r. oraz Konferencji Projektu Strzyżów pt. „Podstrefa ekonomiczna      w Strzyżowie – szansa na ponowne uprzemysłowienie czy niepotrzebne koszty”, która miała miejsce 20 listopada 2013 r.
3.      W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Strzyżowie. (Góra Żarnowska)
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 14 za, 1 przeciw, 6 wstrzymało się.
Uchwała dotyczy terenu położonego przy drodze wojewódzkiej 988, od szczytu Góry Żarnowskiej (Grabówki)w kierunku Żarnowej po prawej stronie od drogi. Zmiany dokonywane są na wniosek osoby prywatnej.
4.      W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrzechowie.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 17 za, 4 wstrzymało się.
Uchwała dotyczy terenu położonego w sąsiedztwie tzw. glinianki, oraz rzeczki Różanka i drogi wojewódzkiej 988. Zmiany dokonywane są na wniosek osoby prywatnej.
5.      W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Strzyżowie. (Fabryka Maszyn, tereny ANR)
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 20 za, 1 wstrzymał się.
Uchwała dotyczy terenu położonego w zachodniej części miasta przy ul. Sobieskiego, na południe od Domu Dziecka i dotyczy dopisania do obecnego przeznaczenia tego terenu, którym są usługi, także przeznaczenia przemysłowego. Teren ten jest bezpośrednio związany z terenami przeznaczonymi do objęcia Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK Mielec. W chwili obecnej znajduje się we własności Agencji Nieruchomości Rolnej i w przyszłości może, i powinien zostać wykorzystany na poszerzenie terenów przemysłowych.

6.      W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 15 za, 6 wstrzymało się.
Podobnie jak w latach poprzednich Rada Miejska zatwierdziła nowe taryfy, które będą obowiązywać na terenie gminy od 15.04.2014 r. do 14.04.2015 r.
W ujęciu tabelarycznym przedstawione są nowo uchwalone taryfy w zestawieniu        z obecnie obowiązującymi.
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć 8% podatku VAT.

GRUPA TARYFOWA
Zbiorowe dostarczanie wody 1m3
Zbiorowe odprowadzanie ścieków 1m3
2014
2013
2014
2013
I – gospodarstwa domowe w budynkach wielorodzinnych i wielolokalowych
3,40
3,36
5,17
5,08
II – pozostali odbiorcy usług tj. odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, usługi, służba zdrowia, szkolnictwo, urzędy, przedsiębiorstwa
3,53
3,48
5,17
5,08

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę/miesiąc
2014
2013
Dla odbiorców usług rozliczanych wg wskazań wodomierza głównego
7,70
7,68
Dla odbiorców usług rozliczanych w budynkach wielolokalowych, wodomierz dodatkowy
6,52
7,00
Dla odbiorców usług rozliczanych wg wskazań urządzeń pomiarowych
7,70
7,68
Dla odbiorców usług rozliczanych wg przepisów o przeciętnych normach zużycia wody
3,42
3,05

7.      W sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 20 za, 1 wstrzymał się.
Przedmiotowa dopłata uchwalana jest już od 2006 r. i wynosiła ona 0,90 zł brutto do 1 m3 odprowadzanych ścieków. Przez kolejnych kilka lat pozostawała ona na tym samym poziomie , co przy wzrastających rokrocznie opłatach za odprowadzanie ścieków zmniejszało realną wysokość wyżej wymienionej dopłaty. Tym samym, jako mieszkańcy, płaciliśmy coraz więcej. Dlatego też w roku 2009 wnioskowałem o podniesienie tej dopłaty. Od roku 2010 dopłata ta wynosiła 1,10 zł/1m3. Natomiast w roku 2014 dopłata ta wyniesie 1,20 zł/1m3.
8.      W sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność komunalną Gminy Strzyżów nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. nr 1.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 14 za, 7 wstrzymał się.
Nabycie przez gminę wskazanych w uchwale działek jest związane zabezpieczeniem terenów pod rozbudowę infrastruktury drogowej na osiedlu przy ul. Sportowej. Działki, o których jest mowa, będą stanowić łącznik pomiędzy ul. Narciarską i ul.        G. Górnickiego.
SKAN?
9.      W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/327/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „TY TEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ ORŁEM” w ramach Poddziałania 9.1.2 Program Operacyjnego Kapitał Ludzki
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 21 za.
Zmiana zapisów już wcześniej przyjętej uchwały jest podyktowana zmianą okresu realizacji projektu, który ulega przesunięciu o 10 miesięcy. Zmiana spowodowana jest przedłużającymi się procedurami negocjacyjnymi z WUP w Rzeszowie.
10.  W sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłat           za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 21 Radnych: 19 za, 2 wstrzymało się.
Traci tym samym moc Uchwała Nr XXXVII/359/14 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w tej samej sprawie. Powodem tej zmiany jest wprowadzenie do jej treści poprawki formalnej.


Na ostatniej sesji Rady Miejskiej po raz kolejny została uchwalona dopłata do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków. Dopłata ta obejmuje tylko mieszkańców objętych zbiorowym systemem odprowadzania ścieków. Natomiast mieszkańcy będący właścicielami przydomowych zbiorników bezodpływowych, czyli tzw. szamb nie korzystają z żadnej dopłaty ze strony gminy na ten cel. Dlatego też jako radni, złożyliśmy wniosek zmierzający do objęcia tej grupy mieszkańców częściowym chociaż dofinansowaniem w tym względzie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz