czwartek, 24 kwietnia 2014

Budżet obywatelski - idea, przykłady oraz możliwości zastosowania w Gminie i Mieście Strzyżów

     Budżet partycypacyjny (zwany także obywatelskim) jest jednym z najczęściej komentowanych pojęć polskiej polityki samorządowej w ciągu ostatnich kilku lat. Pierwszym miastem, które zdecydowało się na włączenie obywateli w proces zarządzania miastem oraz decydowania o jego wizji i wydatkowaniu budżetu był Sopot w 2011 roku. W kolejnych latach tego typu rozwiązanie wprowadziły takie miasta jak: Warszawa, Sopot, Łódź, Białystok, Zielona Góra, Poznań, Kraków, Rzeszów, Kęty, Świdnica i inne. W 2013 roku łączna kwota budżetów obywatelskich dla 62 miast wyniosła już ponad 150 milionów złotych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie idei budżetu obywatelskiego, jego przykładów oraz możliwości zastosowania w Gminie i Mieście Strzyżów, jako skutecznej formy zaangażowania mieszkańców w proces decyzyjny zarządzania miastem i wpływania na jego wizję.
W brew pozorom idea budżetu obywatelskiego nie narodziła się w dojrzałych demokracjach Europy Zachodniej ani Stanach Zjednoczonych. Jego początków należy szukać w Ameryce Południowej lat 80 XIX wieku, w brazylijskim Porto Alegre. Wówczas to jednym z elementów walki opozycji z wojskową dyktaturą rządzącą krajem stała się polityka miejska. Przeciwnicy junty wykształcili szereg strategii i form współpracy z mieszkańcami, m.in. budżetu partycypacyjnego – oddolnej inicjatywy, która miała umożliwiać mieszkańcom poczucie większej odpowiedzialności za otoczenie i przyszłość lokalnej społeczności. Projekt okazał się dużym sukcesem i do 2008 roku w Brazylii wprowadziło go około 200 tamtejszych miast, obejmując ponad 44 miliony mieszkańców.
Ideą budżetu obywatelskiego jest w dużym skrócie włączanie mieszkańców w konsultacje dotyczące zadań budżetowych na dany rok, a przez to ich świadome współdecydowanie o wydatkach z budżetu gminy. Jak zaznaczył W.Kębłowski w publikacji Instytutu Obywatelskiego Budżet partycypacyjny; krótka instrukcja obsługi, jego zaletą jest m.in. to, iż: aktywizuje mieszkańców, którzy regularnie i aktywnie współdecydują o wybranych aspektach rozwoju miasta, ma widoczny wpływ na proces tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, służy demokratyzacji, pozwala nawiązać dialog między urzędnikami, a organizacjami pozarządowymi i tzw. „ruchami miejskimi”, zwiększa przejrzystość procesu zarządzania środkami publicznymi i ma wyraźny wpływ na zmniejszenie korupcji. Ponadto kieruje środki do najbardziej potrzebujących obszarów terytorialnych i grup społecznych, umożliwia koncentrację na długoterminowych celach i priorytetach polityki miejskiej oraz przyczynia się do poprawy jakości życia w mieście.
Pomimo czytelnych zalet, nie ma obecnie jednego, uniwersalnego modelu budżetu obywatelskiego. Jego wielkość oraz charakter wydatków zależy od specyfiki danego ośrodka oraz społeczności lokalnych. W 2013 roku największe kwoty na budżety obywatelskie przeznaczyły: Łódź (20 mln), Białystok (10 mln), Poznań (10 mln), Toruń (6,4 mln) i Zielona Góra (6 mln). Największy udział budżetu obywatelskiego w stosunku do wykonanego w roku poprzednim budżetu zaobserwujemy z kolei w gminie Kęty, gdzie wyniósł on 3,96%, gminie Kraśnik (2,51%), gminie Świdnica (2,25%), gminie Sopot (1,35%) oraz gminie Wieruszów (1,31%).
Jak widać na powyższych przykładach idea konstruowania budżetu obywatelskiego nie jest zarezerwowana wyłącznie dla dużych aglomeracji miejskich, ale schodzi ona także do mniejszych gmin i miast powiatowych liczących 30-40 tysięcy mieszkańców. Gmina i miasto Strzyżów jest kolejnym obszarem, dla którego budżet obywatelski powinien znaleźć zastosowanie. Jego powstanie ma zawsze charakter oddolny. Grupy mieszkańców, stowarzyszenia lub inne zorganizowane grupy przedstawiają ideę budżetu obywatelskiego wybranemu radnemu, grupie radnych lub przedstawicielowi władzy wykonawczej. Wola utworzenia budżetu obywatelskiego może wyjść także ze strony urzędu miejskiego. Jeśli na tym etapie przedstawiciele władz lokalnych ustosunkują się przychylnie do pomysłu mieszkańców, dalsze kroki to tylko formalność. Przykładowo w Sopocie wszystko zaczęło się od rezolucji, w której rada miasta wyraziła chęć wprowadzenia budżetu obywatelskiego na kwotę 3 mln zł. Celem tej rezolucji było oficjalne rozpoczęcie przygotowań do wprowadzenia budżetu  obywatelskiego oraz danie sygnału prezydentowi miasta, by zarezerwował wskazaną kwotę w projekcie budżetu.
Następnie dobrym zwyczajem jest powołanie komisji ds. budżetu obywatelskiego, w skład której wchodziliby mieszkańcy, zaangażowani w proces jego tworzenia, radni rady miejskiej oraz urzędnicy urzędu miejskiego. Zadaniem takiej komisji byłoby zorganizowanie spotkania otwartego z mieszkańcami, na którym to spotkaniu zostałaby opracowana metodologia budżetu obywatelskiego, która odpowiadać ma na szereg zasadniczych pytań m.in.: jaki obowiązywać będzie podział terytorialny w ramach budżetu obywatelskiego – czy ma on oprzeć się na istniejącym podziale na sołectwa, czy też podziale na okręgi wyborcze, czy może należy wydzielić nowe jednostki organizacyjne, do kogo należy obowiązek organizowania kolejnych spotkań z mieszkańcami, kto będzie dokonywał selekcji pomysłów, jakie środki mają być zarezerwowane na ten cel w budżecie miasta.
Cały proces budowy budżetu obywatelskiego powinien trwać kilka miesięcy. Zakładając, że rozpocznie się on w miesiącach zimowych nowego roku kalendarzowego, to zakończenie prac nad metodologią należałoby zakończyć na wiosnę. W następnej kolejności mieszkańcy, znając wymogi formalne, jak również mając do dyspozycji dostępne w wersji elektronicznej   i papierowej formularze, rozpoczynają opracowanie własnych propozycji do budżetu obywatelskiego. Niektóre miasta celem wstępnej selekcji pomysłów wprowadzają wymóg podpisania się pod nim minimum 15 osób, jednak nie musi to być konieczne. Formularze z propozycjami składane są we wskazanych wcześniej miejscach, a dead line może być wyznaczony np. na koniec czerwca. Przerwa wakacyjna służyłaby do oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. Po tej czynności komisja ds. budżetu obywatelskiego ogłasza listę rankingową, która następnie staje się przedmiotem głosowania. Głosowanie jest momentem kulminacyjnym całego procesu wprowadzania budżetu obywatelskiego. Jest ono równoznaczne z wyborem projektów, które następnie zostaną wpisane do budżetu miasta i realizowane przez urząd miejski. W punkcie tym bardzo istotne jest, żeby w możliwie najwygodniejszych sposób ułatwić mieszkańcom możliwość oddawania głosu, jak również przeprowadzić szeroką akcję informacyjną. Głosowanie może odbywać się w formie tradycyjnej na zasadzie wypełnienia kart do głosowania i wrzucenia ich do urn w wybranych punktach miasta, drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza na stronie urzędu miejskiego, a następnie wysłanie wypełnionej karty na adres mailowy urzędu, głosowania podczas zebrań mieszkańców, czy wypełnienie karty do głosowania i wysłanie jej pocztą. Podczas uchwalania budżetu obywatelskiego w gminie Boguchwała oddano 536 głosów, a w gminie Kęty 9934 przy frekwencji równej 29,28%. Cały proces powinien zakończyć się do miesięcy jesiennych (wrzesień-październik), tak aby do 15 listopada propozycje zaplanowane przez mieszkańców znalazły się w ostatecznym projekcie budżetu.

Oddolny proces powstawania budżetu obywatelskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie W.Kębłowski Budżet partycypacyjny; krótka instrukcja obsługi, w Instytut Obywatelski

Ostatnim pytaniem, jakie nasuwa się osobie zainteresowanej wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w gminie Strzyżów jest: na co przeznaczyć pieniądze? Nie ma oczywiście jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Zależy to od woli mieszkańców, ich wizji miasta jako całości oraz poszczególnych sołectw. W przypadku Dobrzechowa może być to dokończenie budowy chodnika, w przypadku Strzyżowa uzbrojenie terenów inwestycyjnych przeznaczonych do włączenia do SSE Euro-Park Mielec, w przypadku Wysokiej Strzyżowskiej problem finansowania szkoły podstawowej, w przypadku Żyznowa oświetlenie, w Grodzisku kanalizacja, a w Gliniku Zaborowskim zabezpieczenie osuwisk. Niezależnie od ilości propozycji i różnicy zdań między mieszkańcami poszczególnych miejscowości, budżet obywatelski w mojej opinii może być doskonałym narzędziem przekazywania coraz większej odpowiedzialności za losy gminy i miasta jego mieszkańcom. Wpłynie on nie tylko na kształtowanie postaw obywatelskich, ale także wyzwoli pozytywną energię mieszkańców do pracy na rzecz dobra wspólnego.


Źródła:
W. Kłębowski, Budżet partycypacyjny; krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013;
D. Kraszewski, K. Mojkowski, Budżet obywatelski w Polsce, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2014;
M. Dulak, M. Kędzierski, T. Kwaśnicki, K. Mazur, P. Musiałek, B. Sawicki, Budżet obywatelski; rekomendacje dla Krakowa, Kraków 2013;
Jak wprowadzić budżet obywatelski; My obywatele, http://myobywatele.org/baza-wiedzy/inspiracje/jak-wprowadzic-budzet-obywatelski/ (17.04.2014)
Budżet obywatelski miasta Płock, plock.pl, http://mojemiasto.plock.eu/ (17.04.2014)
Budżet obywatelski Bielska-Białej 2014, https://obywatelskibb.pl/jak_to_dziala (17.04.2914)
Budżet obywatelski miasta Tarnów, http://www.tarnow.pl/Miasto/Urzad-Miasta-Tarnowa/Budzet-Obywatelski (17.04.2014)
Budżet obywatelski w Gminie Kęty 2014, http://www.budzetobywatelski.kety.pl/ (17.04.2014)
Participatory Budgeting in The UK, http://www.participatorybudgeting.org.uk/ (17.04.2014)Tomasz Wójtowicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz