środa, 7 maja 2014

Czterdziesta sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

W trakcie ostatniej sesji głosowano m.in. nad obsadą mandatu radnego oraz powołaniem radnego w skład stałych komisji Rady Miejskiej.
Istotną informacją przekazaną przez Przewodniczącego Komisji Finansowej było przedstawienie przyjętego przez komisję mojego wniosku o „zleceniu wykonania aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Obszaru Gminy Strzyżów na lata 2015-2025”. Obecnie obowiązująca Strategia obejmuje lata 2005-2015 i jest bardzo ważnym narzędziem, służącym zarządzaniu i rozwijaniu naszej gminy.
Szerzej o obowiązującej strategii, ocenie jej realizacji i osiągniętych lub nie strategicznych celach oraz wnioskowanej aktualizacji będę jeszcze pisał.

Czterdziesta sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie.
Dnia 24 kwietnia 2014 roku odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie.

W trakcie jej trwania przedstawiono sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Strzyżów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.
Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywała się w 2013 r. podobnie jak w latach poprzednich w trzech obszarach: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, oświata i wychowanie oraz kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i tradycji. Miała ona formę pozafinansową i finansową, na którą przeznaczono łącznie 110.000,00 zł.
W pierwszym obszarze procedurę konkursową pozytywnie przeszły i uzyskały dofinansowanie na swoją działalność wykazane poniżej organizacje:
1.      Strzyżowskie Towarzystwo Rozwoju Sportu w Strzyżowie na zadanie pn: „Rozwijanie   i doskonalenie sprawności fizycznej mieszkańców poprzez: działalnośc szkoleniową oraz organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych o co najmniej ponadlokalnym charakterze” w wysokości 30.000,00 zł.
2.      Towarzystwo na Rzecz Rehabilitacji im. Prof. Chrapkiewicza-Chapeville’a na zadanie pn: „Rozwijanie form aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, różnorodnych form aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Strzyżów” w wysokości 5.000,00 zł.
3.      Kolarskie Stowarzyszenia Strzyżów MTB TEAM na zadanie pn: ”Organizacja V Strzyżowskiego Maratonu Rowerowego oraz XC Strzyżów 2013” w wysokości 10.000,00 zł.
4.      Stowarzyszenie Idokan Polska na zadanie pn: „Działalność szkoleniowa w zakresie sztuk walki, prowadzenie zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Strzyżów” w wysokości 5.000,00 zł.
W drugim obszarze były to:
1.      Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy na zadanie pn: „Organizowanie pozalekcyjnych, szkolnych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Strzyżów” w wysokości 25.000,00 zł.
Natomiast w trzecim obszarze były to:
1.      Strzyżowskie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Strzyżów na zadanie pn: „????????” w wysokości 20.000,00 zł.
2.      Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej na zadanie pn: „Prowadzenie kursów, wykładów i warsztatów artystycznych związanych z krzewieniem kultury regionalnej i narodowej” w wysokości 35.000,00 zł.
Więcej o Programie współpracy Gminy Strzyżów z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok można przeczytać pod adresem:
http://www.strzyzow.pl/bip/atach/3/93/3514/Uchwala%20Nr%20XXXV.338.13.pdf

Rozpatrywane były następujące projekty uchwał:

1.      W sprawie podjęcia uchwały dotyczącej obsadzenia mandatu radnego i złożenie ślubowania przez radnego.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 16 Radnych: 16 za.
Po stwierdzeniu na poprzedniej sesji przez Radę Miejską wygaśnięcia mandatu Radnej Haliny Dziadosz wybranej z Komitetu Wyborczego PSL, nastąpiło przyjęcie        i zaprzysiężenie nowego radnego reprezentującego ten komitet, Pana Edwarda Damszela.
2.      Zmieniającej uchwałę Nr II/3/10 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 18 Radnych: 10 za, 4 przeciw, 4 wstrzymało się.
W obecnej kadencji Rady Miejskiej mieliśmy już do czynienia z podobną sytuacją,      w której doszło do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej i powołania w jej miejsce nowego radnego. Zmiana ta została dokonana z zachowaniem dotychczasowego składu liczbowego w poszczególnych komisjach RM. Oznaczało to, że nowy radny mógł wejść w skład tylko tych komisji RM, w których zasiadała jego poprzedniczka. Chociaż zgłaszał w jednym przypadku chęć uczestniczenia w innej komisji.
Natomiast w obecnym przypadku z niewiadomych względów Przewodniczący RM, dokonał jak to zostało określone precedensu i „umieścił ” nowego radnego nie           w Komisji Oświaty i Komisji Finansowej, w których zasiadała poprzednia Radna,               a w Komisji Oświaty i Komisji Rewizyjnej.
Tłem dla obecnego sposobu procedowania przy obsadzie komisji RM powinny być wydarzenia z początku obecnej kadencji, kiedy to w trakcie ustalania składu osobowego poszczególnych komisji, radni PSL-u w pierwszej kolejności przegłosowali skład liczbowy poszczególnych komisji a dopiero w drugim kroku przegłosowali skład osobowy tychże komisji. W wyniku takiego „procedowania” doszło do wykluczenia radnego Andrzeja Kruczka i radnego Pawła Pelewicza ze składu Komisji Oświaty, do której składali swoje kandydatury. W dotychczasowym zwyczaju powoływania poszczególnych komisji RM stosowana była praktyka umieszczania radnych w tych komisjach, do których zgłaszali swoje osoby zgodnie ze swoim doświadczeniem            i zainteresowaniami. Dlatego niezrozumiałą dla nas sytuacją było umieszczenie przez Przewodniczącego Rady wymienionych radnych w Komisji Infrastruktury, Wsi               i Rolnictwa. Dopiero rezygnacja moja i radnego Wiesława Złotka z udziału w pracach Komisji Oświaty umożliwiła wejście w skład tej komisji radnych Andrzeja Kruczka          i Pawła Pelewicza. Dlatego tym bardziej dziwna wydaje się decyzja Przewodniczącego łamiąca wcześniej ustalone przez siebie zasady i stosowanie ich w sposób wybiórczy wobec radnych.
3.      W sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 18 Radnych: 18 za.
Przyjęcie tej uchwały jest pierwszym krokiem w kierunku ułatwienia korzystania          z komunikacji publicznej mieszkańcom miejscowości Wysoka Strzyżowska i Tropie. Nowe przystanki mają być zlokalizowane:
-       w miejscowości Wysoka Strzyżowska przystanek miałby być zlokalizowany na wysokości ostatniego łącznika drogi powiatowej z drogą gminną, tzw.            „za Kopytkiem”,
-       w miejscowości Tropie przy drodze powiatowej Strzyżow-Grodzisko-Zawadka, na wysokości ok. 2/3 drogi od skrzyżowania na Dobrzechów-Kolonia do granicy Tropie-Grodzisko.
4.      W sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Domu Kultury „Sokół”                w Strzyżowie.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 18 Radnych: 18 za.
Pożyczka została udzielona na okres od 01.05.2014 r. do 31.10.2014 r. w kwocie 24.600,00 zł na realizację zadania pn. „Rozwój polsko-francuskiej współpracy kulturalnej” poprzez udział Strzyżowskiego Chóru Kameralnego w warsztatach francuskiej muzyki chóralnej w Nicei w ramach funduszu Study Tour  Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt pn „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”.
Spłata pożyczki ma nastąpić jednorazowo po uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Grantowego.
5.      Zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/367/14 Rady Miejskiej w Strzyżowie z 29 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na 2014 rok.

Komentarz: w głosowaniu brało udział 18 Radnych: 18 za.

Grzegorz Baran

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz