wtorek, 8 kwietnia 2014

Trzydziesta dziewiąta sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie.

Dnia 27 marca 2014 roku odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie.
W trakcie jej trwania rozpatrywano następujące projekty uchwał:

1.      W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 16 Radnych: 15 za, 1 wstrzymał się.
Rada Miejska stwierdziła wygaśnięcie mandatu ŚP Radnej Haliny Dziadosz wybranej   z Komitetu Wyborczego PSL.
2.      W sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzyżów.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 17 Radnych: 16 za, 1 wstrzymał się.
Uchwalenie przez radę takiego programu jest ustawowym obowiązkiem, wynikającym z zapisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.
Zgodnie z zapisami uchwały opieka nad bezdomnymi zwierzętami będzie realizowana m.in. poprzez:
-       Zapewnienie miejsca do przetrzymywania wyłapanych przez PGKiM zwierząt w kojcu ustawionym na terenie oczyszczalni ścieków przed ich przewiezieniem do schroniska.
-       Zapewnienie miejsca w schronisku przy Przychodni Weterynaryjnej „Mustang” w Ropczycach.
-       Wskazanie gospodarstwa rolnego, które może zapewnić miejsce dla zwierząt bezdomnych gospodarskich.
3.      W sprawie przyznania nagrody/stypendium za osiągnięte wyniki sportowe.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 18 Radnych: 18 za.
Jako wyraz uhonorowania osiągnięć sportowych, radni jednogłośnie przyznali roczne stypendium sportowe dla Marty Szopy zam. w Godowej, w wysokości 2.000,0 zł. Szerzej o sukcesach Marty Szopy, reprezentantki sekcji pływackiej CSTiR, można przeczytać pod adresem: http://www.parkwodny.cstr.pl/sukcesy-sekcji-plywackiej
4.      W sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 17 Radnych: 16 za, 1 wstrzymał się.
Podobna nagroda tyle, że jednorazowa w wysokości 1.000,0 zł, została uchwalona dla Pani Edyty Wilk zam. w Dębicy, trenera klasy I.
5.      W sprawie zgłoszenia osób do objęcia stanowiska w Radzie Nadzorczej spółki komunalnej Gminy Strzyżów.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 17 Radnych: 15 za, 2 wstrzymało się.
Z powodu upływającej kadencji członków Rady Nadzorczej PGKiM w Strzyżowie, radni postanowili przedłużyć mandat dotychczasowym przedstawicielom gminy w tej radzie, na kolejną kadencję. Dotychczasowymi i rekomendowanymi na kolejną kadencję przedstawicielami gminy do wyżej wymienionej rady są:
-       Pan mgr Mieczysław Marczak;
-       Pan mgr Tadeusz Niemiec.
6.      W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia jego numeru             i granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 16 Radnych: 16 za.
Z uwagi na zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone przez Prezydenta RP na 25 maja 2014 r. wymagane przez ustawodawcę jest utworzenie odrębnego obwodu głosowania na terenie zakładu opieki zdrowotnej. W naszym przypadku dotyczy to Szpitala Powiatowego w Strzyżowie, na którego terenie taki obwód powinien zostać utworzony.
7.      W sprawie zawarcia porozumienia w sprawie organizowania przez Gminę Strzyżów prac społecznie użytecznych.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 16 Radnych: 16 za.
Prace społecznie użyteczne stanowią jeden z instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku. Jednak realnym i najważniejszym instrumentem aktywizacji zawodowej bezrobotnych na terenie naszej gminy i powiatu, będzie utworzenie na terenie Strzyżowa podstrefy SSE Euro-Park Mielec. Odbywanie kolejnych staży, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, czy też robót publicznych nie zlikwiduje wysokiej stopy bezrobocia na naszym terenie, utrzymującej się już od bardzo wielu lat (stopa bezrobocia w latach 2003-2014 stale utrzymuje się na poziomie dwudziestu kilku procent).
8.      W sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Ochotniczej Straży Pożarnej             w Godowej Dolnej.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 17 Radnych: 17 za.
Pożyczka została udzielona na okres od 01.04.2014 r. do 30.09.2014 r. w kwocie 30.968,33 zł na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja oraz wyposażenie pomieszczeń pełniących funkcję świetlicy wiejskiej w budynku OSP Godowa Dolna”. Spłata pożyczki ma nastąpić jednorazowo po uzyskaniu dofinansowania w ramach PROW na lata 2007-2013.
9.      W sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wysokiej Strzyżowskiej „Kopytko”.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 17 Radnych: 17 za.
Pożyczka została udzielona na okres od 01.04.2014 r. do 30.09.2014 r. w kwocie 24.600,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej”. Spłata pożyczki ma nastąpić jednorazowo po uzyskaniu dofinansowania w ramach PROW na lata 2007-2013.
10.  W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015 rok i lata następne środków stanowiących fundusz sołecki.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 17 Radnych: 17 za.
Wejście w życie zapisów noweli ustawy o funduszach sołeckich powoduje konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w zapisach prawa lokalnego. Istotne zmiany z punktu widzenia mieszkańców miejscowości wiejskich dotyczą m.in.:
-       ułatwienia w dokonywaniu zmian zapisów funduszu sołeckiego w trakcie roku budżetowego;
-       łączenie środków finansowych kilku sołectw w celu realizacji wspólnej inwestycji.
11.  W sprawie zwolnienia samorządowych zakładów budżetowych: Miejsko-Gminnego Zarządu Budynkami Mieszkalnymi w Strzyżowie i Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Strzyżów nadwyżki środków obrotowych.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 17 Radnych: 16 za, 1 wstrzymał się.
Wprowadzenie powyższej uchwały wynika z zapisów rozporządzenia Ministra Finansów, dotyczącego szczególnych zasad rachunkowości m.in. jst jednostek budżetowych. Pozwala ono na zapisanie przez jednostki budżetowe odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po stronie pozostałych dochodów.
12.  W sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 17 Radnych: 13 za, 2 przeciw, 2 wstrzymało się.
Na podstawie wyjaśnień przedstawionych przez Przewodniczącego Rady i opinii radcy prawnego, wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczące nieprawidłowego ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzyżów, zostało uznane za niezasadne.
13.  Zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/367/14 Rady Miejskiej w Strzyżowie z 29 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na 2014 rok.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 00 Radnych: 00 za, 0 wstrzymało się.
14.  Zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/368/14 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżów na lata 2014 – 2030.
Komentarz: w głosowaniu brało udział 00 Radnych: 00 za, 00 przeciw, 00 wstrzymało się.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz